Bij IPC onderwijs ligt de focus op leren, op internationaal begrip en op thematisch onderwijs. Ieder thema begint met een spetterend startpunt om de kinderen enthousiast te krijgen over het onderwerp. Daarna volgt de kennisoogst waarbij kinderen aangeven wat ze al van het onderwerp weten, bijvoorbeeld met behulp van een mindmap.

Vervolgens legt de leerkracht uit wat het thema inhoud en wat de kinderen per vak gaan leren. Het IPC richt zich per unit op een aantal leerdoelen. De leerdoelen worden duidelijk kenbaar gemaakt waardoor kinderen weten waar ze naar toe werken en zelf ook verantwoordelijk worden gemaakt voor hun eigen leren. Deze doelen omvatten de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en inzicht,  waarbij volop aandacht is voor het stimuleren van een onderzoekende houding. Het thema wordt na een aantal weken afgesloten met een eindpunt. Hierbij worden ouders soms uitgenodigd of wisselen klassen onderling uit wat ze gedurende het thema allemaal geleerd hebben.

De thema’s omvatten de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, techniek, ICT en beeldende vorming. Daarnaast richt elk thema zich op internationalisering. Doordat de zaakvakken samengevoegd zijn in thema’s leren kinderen verbanden leggen tussen de verschillende vakgebieden, maar ook tussen wat ze al weten en wat ze gaan leren. Het internationale aspect dat bij het IPC komt kijken past zeer goed bij de omgeving waar kinderen op de NSS zich in bevinden. Kinderen leren om onderwerpen vanuit verschillende oogpunten te bekijken en ontdekken op deze manier verschillen en overeenkomsten tussen landen op de hele wereld. Dit internationale aspect versterkt het internationale karakter van de NSS en sluit aan bij de populatie van de school. In de midden- en bovenbouw worden de IPC lessen (gedeeltelijk) in het Engels verzorgd.

Het gebruik van portfolio’s binnen het IPC

Een portfolio is een map waarin de leerlingen hun reflecties op hun leren en een aantal bewijsstukken van hun leren bewaren. De portfolio’s op de NSS bevatten naast IPC leerwerkjes ook taal (zowel Nederlands als Engels) en rekenen. De reflecties richten zich op in hoeverre de leeringen hun leerdoelen hebben behaald. Leerlingen reflecteren hier zelf op, leeftijdsafhankelijk, met behulp van succes criteria. Wij noemen dit ‘assessment for learning’, waarbij de leerlingen zelf leren kijken naar waar ze staan in hun leerproces en wat ze moeten doen om  nog verder te groeien. Binnen de NSS gebruiken wij smileys die er haartjes bij groeien op het moment dat zij een sprong maken in hun leren ten opzichte van een leerdoel. We spreken over:

 • Beginning – Ik raak eraan gewend
 • Developing – Ik doe het steeds beter
 • Mastering – Ik kan het en ik ben klaar voor een nieuwe uitdaging!

IPC en de 21e-eeuwse vaardigheden

De term 21e-eeuwse vaardigheden is in het leven geroepen om leerlingen optimaal voor te bereiden op een steeds veranderende, vaak onbekende toekomst. De 21e-eeuwse vaardigheden komen volop aan bod in ons IPC-onderwijs. Dit gebeurt op de eerste plaats door middel van de 8 persoonlijke doelen.

 • Respect
 • Doorzettingsvermogen
 • Communicatie
 • Samenwerking
 • Moraliteit
 • Bedachtzaamheid en zorgzaamheid
 • Onderzoek
 • Aanpassingsvermogen

Op de NSS wordt er volop aan deze persoonlijke doelen gewerkt, tijdens de Sociale Vaardigheidslessen, maar ook als subdoel tijdens andere vakgebieden. De doelen geven invulling aan de les en bepalen welke ervaringen de leerling opdoet. Vanuit de Growth-minset gedachte is het belangrijk dat leerlingen telkens iets overwinnen en ergens beter in worden.

De 21e-eeuwse vaardigheden creativiteit en kritisch denken spelen een fundamentele rol in het IPC-leerproces. Leerlingen leren zelf richting geven aan hun leerproces en het IPC prikkelt de leerlingen voortdurend om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun leren.

Ook de ICT-gerelateerde vaardigheden spelen een grote rol in de 21e-eeuwse vaardigheden. Onze levens spelen zich voor een steeds groter deel af in een digitale wereld. Binnen de NSS nemen ICT-basisvaardigheden een belangrijke plek in binnen alle IPC-thema’s, vooral in de midden- en bovenbouw.

IPC: great learning, great teaching, great fun!

Wilt u meer lezen over de herkomst van IPC neem dan een kijkje op de website www.ipc-nederland.nl.

Wilt u meer lezen en zien over IPC in het nieuws en wat experts te vertellen hebben kijk dan op www.leraar24.nl.