Voor Nederlandse scholen in het buitenland is een klachtenregeling ontwikkeld. Uitgangspunt op dit gebied is dat klachten, problemen of vragen in eerste instantie rechtstreeks worden aangekaart bij degene die direct met de kwestie te maken heeft. Bij een klacht wordt altijd een stappenplan gevolgd. Dat ziet er als volgt uit:

Stap 1: De ouders nemen de klacht rechtstreeks op met de leerkracht.

Stap 2: Vinden de ouders en/of leerkracht geen bevredigende oplossing voor het probleem dan wordt de directeur van de school ingeschakeld.

Stap 3: Indien ook na overleg met de directeur de kwestie niet bevredigend kan worden opgelost, dan wordt de zaak voorgelegd aan het schoolbestuur. Deze zal in voortdurend overleg met de betrokken personen de kwestie bezien en hopelijk tot een oplossing kunnen brengen.

Ook kan worden besloten om de aan de school verbonden externe vertrouwenspersoon in te schakelen. Deze zal in voortdurend overleg met alle betrokkenen nagaan of door bemiddeling de klacht bevredigend kan worden opgelost. De gegevens van onze vertrouwenspersoon kunt u vinden in onze schoolgids.

Mocht de aard van de klacht afhandeling in onderling overleg niet mogelijk maken of als de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden dan wordt een beroep gedaan op de ‘Klachtenregeling onderwijs in het Buitenland’.